3 Years Online B.SC Degree Program

Online BSC Program

Specialization In BSC

BSC IN INFORMATION TECHNOLOGY
Information Technology

BSC IN INFORMATION TECHNOLOGY

BSC IN COMPUTER SCIENCE
Computer Science

BSC IN COMPUTER SCIENCE